ĐIỆN TRỞ SƯỞI/ HEATER ELECTRIC

Dầu không đủ độ nhớt khi vận hành.

Kẹt cơ.